Начев ООД
Производство на опаковки и изделия за еднократна употреба в Ботевград

Политика

Политика по управление

 

Ръководството на НАЧЕВ ООД официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, изхождайки от убеждението, че просперитетът и бъдещето на Организацията зависят от доверието и благополучието на всички заинтересовани страни.

ПОЛИТИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЧЕВ ООД Е НАСОЧЕНА КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА КАЧЕСТВЕНИ И БЕЗОПАСНИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ И ОПАКОВКИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ЦЕЛИ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА КЛИЕНТИТЕ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ПРИ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО в Р. България И ЗАИНТЕРЕСОВАНИте СТРАНИ

За осъществяването на тази политика, ръководството на Организацията насочва усилията  си в следните направления:

 • Утвърждаване на НАЧЕВ ООД като конкурентен доставчик на опаковъчни изделия за хранителната промишленост;
 • Гарантиране на безопасността на изделията за потребителите, чрез спазване на регламентите на Добрите производствени практики и НАССР;
 • Осигуряване на висока възвращаемост на инвестициите;
 • Използване на съвременни технологии и оборудване при изпълнението на производствените дейности;
 • Непрекъснато подобряване ефективността на използваното оборудване;
 • Оптимално използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси за удовлетворяване изискванията на клиентите, потребителите и другите заинтересовани страни;
 • Поддържане на системна вътрешна и външна комуникация;
 • Осигуряване и поддържане на компетентността на персонала, ангажиран с производството на безопасен за потребителите продукт;
 • Постоянно намаляване на разходите от разхищението на суровини/материали;
 • Предпазване и предотвратяване на нараняванията и заболяванията, чрез ефикасно овладяване на рисковете;
 • Осигуряване на здравето и безопасността при работа на служителите в Организацията;
 • Ефективно управление на риска при работа чрез въвеждане на дейности по системен контрол на условията на труд;
 • Изпълнение на нормативните и всички други документирано приети изисквания по осигуряване на производството на безопасен продукт, здравето и безопасността при работа;
 • Подобряване на резултатността от управлението на ЗБР.
 • Извършване на регулрни прегледи и актуализации, при необходимост, на ИСУ с цел нейното непрекъснато подобряване.

За реализиране на тези цели в НАЧЕВ ООД е разработена и внедрена  Интегрирана система за управление, съответстваща на изискванията на международните стандарти ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 и ISO 45001:2018.

 

Като Управител на НАЧЕВ ООД

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА

ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ

28.01.2019